Definisjon

Et åpent marked er en sektor eller økonomi som har fri konkurranse og fri markedsadgang for nye aktører. I et åpent marked er statens inngripen i økonomien minimal, og begrenset til et minimum av juridisk håndhevelse. Økonomiske aktører står fritt til å omsette sine varer og tjenester, styrt av tilbud og etterspørsel. For at et marked skal være helt åpent, må markedet være helt fritt for følgende økonomiske barrierer:

  • Skatter
  • Tariffer
  • Lisenser
  • Subsidier
  • Karteller
  • Fagorganisering

Åpent marked i praksis

Åpne markeder er sjeldent fullkomne, og eksisterer først og fremst i økonomisk teori. Det vil si at det som oftest vil være visse reguleringer innenfor de fleste bransjer. Dette gjelder spesielt i dag, da økonomiske aktører må forholde seg til både nasjonale, internasjonale og sektorspesifikke krav og retningslinjer. Eksempler på dette kan være ulike former for rettsvern av åndsverk gjennom patentrett, eller for eksempel sikkerhetsmessige reguleringer til innholdskrav, produksjonsmetode og så videre. Siåpent markedstnevnte reguleringer benyttes også i konkurransevridende øyemed, i den grad det brukes som påskudd for å hindre markedsadgang til utenlandske produkter. Men det vil også kunne fungere som et politisk pressmiddel, ved at varer og tjenester med opprinnelsesland som for eksempel ikke respekterer fundamentale rettigheter, miljøhensyn etc., vil kunne bli tvunget til å legge om produksjonsmetoder- og praksis. Når stater lykkes i en slik strategi, observeres det som kalles California-effekten – oppkalt etter den kanskje mest proaktive delstaten for produksjons- og innholdskrav i den amerikanske økonomien.

Åpent marked – en relativ størrelse

Et åpent marked er heller et kontinuum enn en binær størrelse, der et land som USA vil ligge nært et åpent marked, mens et land som Nord-Korea vil ligge nærmere et lukket marked. I sistnevnte tilfelle vil graden av lukkethet ikke bare avhenge av makroøkonomisk politikk, men også av internasjonale sanksjoner og boikott. I mellomsjiktet mellom åpne og lukkede markeder finner vi blandingsøkonomier. Norge er et eksempel på en blandingsøkonomi, med både privat og offentlig eierskap i økonomiske virksomheter.